Ito ang privacy policy page ng EkstraTips.com. Ipapaliwanag dito kung paano pinoprotektahan at ginagamit ang mga datos at impormasyon na binibigay ng mga mambabasa at ng mga gadgets na ginagamit sa pagbisita at pagagmit ng website na ito.

 

Datos at Impormasyon

Ilan na nasa ibaba ang mga datos at impormasyon maaari naming makalap:

1. Pangalan
2. Contact Informartion (e.g. email address)
3. Website usage data
3. Ibang impormasyon tungkol sa mga client inquiries, special offers at surveys

Sa pagkalap at paggamit sa mga datos at impormasyon na ito, mas maiintindihan namin kung anu-ano ang mga bagay, artikulo o serbisyo na hinahanap at ginagamit ninyo nang sa ganun ay mas mapapabuti pa namin ang pagbibigay ng mga impormasyon na mas makakatulong sa inyo.

Gamit ang inyong mga contact details tulad ng mobile number o email address, maari namin kayong makontak gamit ito at sa pag-subscribe ninyo sa aming email subscription, maaring makapagpadala kami sa inyong mga email accounts ng mga promotional emails tungkol sa mga producto, serbisyo, offers at iba pang bagay na sa tingin namin may kaugnayan sa inyo.

 

Cookie Files

Ano ang cookie file?

Ang cookie ay may maliit na text file na naiipon sa mga computer hard drive o sa mga memory ng inyong mga smartphone o tablet. Gamit ang cookie text file na ito, mas mabilis na ma-identify ng aming website ang gamit ninyong gadget kapag bibisitahin ninyo muli at habang binubuksan ninyo ang mga links ng mga na-publish naming artikulo sa aming website. Sa tulong din ng cookie files na ito, mas madali namin masuri at mapag-aralan kung ilang tao ang gumagamit sa website, saang rehiyon at bansa, at kung anu-anong mga uri ng webpages (mga artikulo) ang binabasa nila.

Paano namin ginagamit ang cookie files na ito?

Ang mga cookie text files na ito ay hindi kami hinahayaan o pinapahintulutang maka-access sa mga impormasyon ninyo at sa inyong mga gadgets. Ang mga impormasyon lang na inyong piniling ibinigay o ibinahagi sa amin ang siyang aming gagamitin.

Ginagamit namin ang mga cookie files na ito para:

1. Masuri ang mga web traffic / usage data gamit ang mga analytic softwares. Makakatulong ito para mas mapabuti ang struktura, desenyo, konteksto at pagtakbo ng aming website sa computer, smartphone o tablet.

2. Nakalagay din sa mga cookie file na ito ang mga impormasyon ng mga webpages ng mga nabasa ninyong artikulo sa website na ito. Gamit ang mga analytic softwares, makikita namin kung anu-ano ang mga topiko o bagay na gustong binabasa ng mga mas nakakaraming mambabasa ng website na ito. Upang sa ganun, alam namin kung anong mga topiko at bagay na mas interesado ang mga mambabasa ng website na ito at iyon ang aming ilalathala.

 

Online Security & Privacy Policy

Sisiguraduhin po naming aalagaan at puprotektahan namin ang inyong mga personal na impormasyon. Hindi po namin ibibigay sa iba ang inyong mga detalye na pwedeng mahantong sa masamang gawain at krimen tulad ng identity theft at fraud o scam.

 

Links mula sa aming website

Ang aming website ay may mga links mula sa ibang website. Gusto namin na paalalahanin kayo na hindi po namin kontrolado ang mga website na iyon. Kung nagbigay po kayo ng mga personal na impormasyon sa ibang websites kung saan man kami naka-link, hindi po kami ang responsable sa proteksyon at privacy ng inyong mga impormasyon.

Sana huwag po kayong basta-bastang nagbibigay ng mga personal na detalye o impormasyon sa ibang website. Tignan at kilatisin kung ang mga website na ito ay hindi peke at scam. Basahin din po ninyo ang buong protection at privacy policy ng website nila bago umaksyon.

 

https://g.ezoic.net/privacy/ekstratips.com